Социална медицина и медицинска етика – част I
Конспект по медицинска статистика
за студенти по медицина, II курс, 2019/2020


1. Предмет на медицинската статистика. План и програма на научното проучване. Признаци на наблюдение и скали за измерване
2. Популация и извадка. Случайна и представителна извадка. Методи за подбор на представителна извадка. Систематична и стохастична грешка
3. Абсолютни и относителни величини. Интензивни и екстензивни показатели. Пряк метод на стандартизация
4. Честотно разпределение. Методи за групиране на данни. Полигон на честотите и хистограма. Статистически таблици
5. Средни показатели – предимства и недостатъци. Показатели за разсейване – предимства и недостатъци
6. Нормално разпределение. Правило на трите сигми. Централна гранична теорема. Проверка за нормалност. Критерий на Колмогоров-Смирнов
7. Дескриптивна и инферентна статистика. Оценка на популационни параметри. Интервал на доверителност. Средна и максимална грешка. Необходим брой единици на наблюдение
8. Проверка на хипотеза. P-стойност. Ниво на значимост. Мощност. Грешки от I и II род
9. Параметрични тестове за проверка на хипотеза. Избор на тест за проверка на хипотеза. Т-тест на Стюдънт
10. Непараметрични тестове. Хи-квадрат критерий на Пирсън. Точен тест на Фишър
11. Корелационна и функционална зависимост. Корелационен анализ. Коефициент на корелация. Коефициент на детерминация
12. Анализ на циклични промени. Сезонни колебания. Метод на обикновените средни и метод на коригираните средни
13. Анализ на динамични промени. Динамичен ред. Темп на развитие и темп на прираст. Базисни и верижни методи
14. Регресионен анализ. Проста и множествена линейна регресия. Метод на най-малките квадрати

Литература
1. Лекционен курс по медицинска статистика 2019/2020
2. Н. Петрова. Медицинска статистика, 2013
3. И. Димитров. Медицинска статистика, 1996

Изготвил: проф. д-р Румен СтефановLast updated on November 11, 2020